top of page
Plumbing

水喉維修服務

  • 維修一切有關食水喉,咸水喉,去水喉,座廁,水箱,洗手盆,洗菜盆,水龍頭漏水問題

  • 更換水龍頭,洗手盆,座廁,潔具

  • 維修廁所漏水,水箱漏水

  • 緊急維修爆喉,爆渠

  • ​新造全屋食水銅喉,去水膠喉,外牆大渠

  • ​向水務署申請水錶

  • 專業解決因漏水問題引致樓下住戶投訴:

  • 流程:尋找漏水源頭>>作出專業分析判斷>>提出解決方案>>施工

bottom of page